Islamisk Trossamfund mappe (dansk oversættelse)

Politiken har oversat teksterne i den mappe, delegationen fra Islamisk Trossamfund havde med til Egypten og Libanon.

Danmark

Mappen består af en indledende tekst, fotokopier af danske avisartikler og -tegninger, samt breve og pressemeddelelser udsendt af muslimske organisationer i Danmark.

Denne udgave af mappen var med i Libanon, derfor optræder der tekster og avisklip, der handler om den første tur til Egypten - der er ikke fjernet ting fra mappen mellem de to rejser, kun tilført materiale

Indledende tekst:

I Allahs, den nådiges, den barmhjertiges navn

Allah, den nådige, den barmhjertige, være takket, og profeten, den sidste af alle profeter og imam af alle budbringere, »Guds fred være med ham«.

Vi, herboende muslimer i det Danske Kongerige, beskriver i det følgende til hvem det måtte vedkomme, og til enhver muslim, vores forhold i det her land i Norden, som er et af de skandinaviske lande.

Dette land har sit eget sprog og et konstitutionelt monarki. Landet består af en række øer med København som sin hovedstad. Befolkningstallet er på 5 millioner indbyggere, overvejende protestanter. Selv om deres flag har et kors på, præges deres system af verdslighed. Det vil ikke være forkert når der siges at danskere er vantro.

Muslimer kom til dette land som indvandrere (tyrkere) og flygtninge fra lande der hærgedes af krige (Bosnien og Hercegovina, Somalia, Irak, Libanon). Derfor er danskernes omgang med udlændinge, især af en anden trosretning, ny (20-30 år). Det kan oplyses, at muslimerne udgør et antal på op til 170.000.

Troende muslimer lider blandt andet af mangel på officiel anerkendelse af deres religion, islam. Det har medført en række problemer, der toppes af at muslimerne indtil nu ikke har fået lov til at bygge deres egne moskeer. Derfor har de været nødt til at ombygge nogle gamle fabrikker og lagerbygninger, og forvandle dem til bedesteder.

Disse forhold har skabt en atmosfære, der har muliggjort væksten af racistiske tendenser, som steg med stor hastighed efter den 11. septembers begivenheder. Racismen har udartet sig på forskellig vis med mistænkeliggørelse af islam som fællesnævner (en gang er der tale om hovedbeklædningen, en anden gang om omskæringen, en tredje om sygdomme forårsaget af bøn, osv.)

Disse tendenser toppedes af fortvivlede tegninger og billeder, der fremstiller profeten, »Guds fred være med ham«, i et meget ulækkert, grimt og frastødende billede.

Baggrunden for denne sag er følgende: Efter at flere kunstnere, af frygt for muslimernes reaktion, har nægtet at lave en tegning af profeten, der skulle bruges til et omslag til en bog om islam, har redaktionen på Jyllands-Posten, som svar på kunsternes modvilje til at foretage en sådan handling, og ud fra et ønske om optrapning af deres udfordring af muslimernes følelser med udgangspunkt i ytringsfrihed, der udgør søjlen for deres påståede demokrati, taget sagen i egen hånd.

Avisen har opfordret 40 tegnere til at deltage en konkurrence om den bedste tegning af profeten. De fleste sagde nej, undtagen 12.

Avisen bragte disse tegninger i deres udgave af 30.9.2005. Tegningerne var forsynet med chefredaktørens udtalelser, der afspejler hans overbevisning om, at muslimerne burde acceptere denne form for ironi, da den er et af demokratiets hovedprincipper, et princip, der sikrer ytringsfrihed. Af udtalelsen fremgik det også, at muslimerne ikke burde være generet over denne handling, men skulle acceptere den ligesom alle andre, der også bliver latterliggjort.

På grund af situationens alvor, har de fleste muslimske organisationer og centre haft et fællesmøde søndag den 2.10.2005, og de blev efter mødet enige om en række skridt, der alle sammen har til formål at stå imod dette aggressive angreb mod universets største personlighed, profeten Mohammed, »Guds fred være med ham«.

- Deltagerne blev enige om stiftelse af en komite til støtte for profeten Mohammed »Guds fred være med ham«, med sheik Raed Hulaihil som dens formand.

- At rette kritik mod det, der blev trykt i avisen med en udtalelse fremsat af en prædikant. Selv om udtalelsen blev oversat til dansk, blev kun nogle udvalgte dele af denne trykt.

- At opfordre muslimer til at tale med avisen, hvor enhver muslim på egen måde skulle benytte sig af hvad der findes af kommunikationsmidler, for at gøre avisen bekendt med at denne handling betragtes som ’en rød linie’ af alle muslimer, og ikke kun deres imamer.

- At kræve, at avisen kommer med en undskyldning, hvor den også forpligter sig til ikke at gentage en sådan handling og til at respektere muslimernes hellige symboler.

- At starte en kampagne, hvis formål er at samle underskrifter fra de muslimer, der modsætter sig avisens gerning, og som støtter de skridt, som de islamiske centre allerede har taget for at modarbejde lignende handlinger.

- At skrive til landets politikere og partier for at gøre dem opmærksomme på situationens alvor, samt for at få deres støtte.

- At kontakte de muslimske landes ambassader i Danmark for at gøre dem bekendte med den virkelige situation, så de kan leve op til deres ansvar.

- At kontakte de indenlandske og udenlandske medier, især efter deres manglende interesse i sagen.

- Efter at vi har oplevet redaktionens manglende respons på vores henvendelser, og statsministerens bevidste ignorering af de muslimske ambassadørers ønske om et møde, har vi den 9.10.2005 arrangeret en anden samling, der resulterede i en pressemeddelelse, som alle de indenlandske og udenlandske medier har fået en kopi af.

- Efter at Tv-stationen, Aljazeera omtalte nyheden om tegningerne, har Jyllandsposten styrket sin kampagne, hvor emnet har fået sin egen spalte under titlen »profetens tegninger«. Avisen bragte en artikel på arabisk under navnet ’Ordet Frit’. Et sådant skridt er faktisk en sjælden handling. I denne spalte bragte avisen Aljazeeras omtale af sagen, men insisterede samtidig på sit standpunkt, og fordoblede de sider, der bruges til dækning af emnet. For at inddrage deres tilhængere i sagen har avisen fremstillet den som en kamp mellem ytringsfrihed på den ene side, og dens undertrykkere på den anden.

- En bemærkelsesværdig udvikling i sagen har været EU’s støtte til den danske statsministers nægtelse af mødet med de muslimske ambassadører. En nægtelse, der ifølge statsministerens overbevisning begrundes med, at han ikke vil blande sig i hvad grundloven har sikret af ytringsfrihed.

- Organisationerne har på baggrund af dette udsendt en anden meddelelse, hvor man forlanger den muslimske verdens indblanding i sagen, som har fået en international karakter. Da spørgsmålet om profeten, »Guds fred være med ham«, ikke bare vedkommer Danmarks muslimer, men hele verdens muslimer, kan vi ikke acceptere, at vores profet forhånes under nogen som helst begrundelse eller overskrift.

- Sagen har været drøftet af den muslimske verdens ledere, som har påpeget emnet i deres afsluttende erklæring.

Det, der har øget vores forargelse er følgende:

1. Latterliggørelse af både islam og muslimer er blevet en populær salgsvare. Det illustreres af det faktum, at en næsten død avis Weekendavisen den 10.11.2005 bragte nogle endnu værre og mere miserable tegninger, måske for at gøre sig berømt og mere salgbar.

2. I løbet af denne periode har muslimerne, især deltagerne i protestkampagnen mod udgivelse af sådanne tegninger, modtaget breve, der enten indeholder direkte trusler eller nedgørelse af selve islam ved enten at håne Koran med den påstand, at den er fantasifuld, eller igen at håne profeten, »Guds fred være med ham«, ved hjælp af nyfremstillede billeder, som er endnu værre. De nyfremstillede billeder afspejler et inderligt had mod islam som religion.

3. Danmark har taget imod en hollandsk forfatter af somalisk herkomst, som med sin film har hånet islam. Denne films instruktør er for nylig blevet dræbt i Holland. Invitationen af forfatteren har været en form for fortsat udfordring, især da hun som gæst i en dansk tv-udsendelse angreb og omtalte islam med meget grimt sprog. Det der er tankevækkende, er at statsministeren, der har nægtet at mødes med ambassadørerne, har taget imod hende og tildelt hende en medalje. Han udtrykte sin beundring for hendes tapperhed samt sin støtte til hendes frie holdninger!!!

4. Derfor har organisationerne indkaldt til et nyt hastigt møde, hvor de besluttede at nedsætte nogle delegationer, der har til opgave at besøge de muslimske lande og gøre dem opmærksomme på situationens alvor, og inddrage dem i støtte- og forsvarskampagnen af profeten, »Guds fred være med ham«.

Som følge heraf har vores delegation besøgt Egypten, hvor den havde en række meget gode og positive møder.

- Et møde med Ægyptens udenrigsministerium fulgt af en pressemeddelelse, fremsat af Ægyptens udenrigsminister, hvor han understregede, at de danske avisers krænkelse af islam har været en ren skandale. Han gav sit ord på at rejse sagen i Den Islamiske Konference og Den Arabiske Liga.

- Et meget positivt møde med generalsekretariatet for Den Arabiske Liga.

- Et møde med overhovedet for Al-Azhar-moskeen, hvor han viste stor interesse og højt engagement for sagen. Han indkaldte Forskningsinstituttet til et hastemøde for at kunne stå imod angrebene.

- Et møde med Egyptens Stormufti, der kom med en fatwa med boykot af Danmark til følge, hvis landet ikke fortryder sin forfærdelige handling.

- En repræsentant for delegationen deltog torsdag den 8.12.2005 i Forskningsinstituttets møde, der resulterede i en stærk erklæring, som der fordømmer denne handling. En handling, der beskrives som en kampagne mod islam. En kampagne, der har overskredet alle grænser for en acceptabel situation, og al dialogs høflighedsregler. Forskningsinstituttet har også erklæret, at der vil blive rettet henvendelse til FN`s komiteer og menneskerettighedsorganisationer for at få dem på banen for at beskytte individernes rettigheder og kulturforskelle, samt for at forhindre at der gøres reklame for hadkulturen og latterliggørelsen af andre.

Afslutningsvis henvender vi hermed os til enhver, der ønsker at slutte sig til vores kamp for at forsvare og støtte den lovpriste profet, og med alle lovlige midler kæmpe for vedtagelse af en generel lov, der sikrer respekten for alle helligdomme, især de muslimske, i en tid der muliggør angreb på muslimske helligdomme med ’krig mod terror’ som undskyldning.

På næste side er der fotokopi af det øverste af Jyllands-Postens forside 30. september - den dag avisen trykte tegningerne.

Sammenskrivning af leder fra Jyllands-Posten og artikel af kulturredaktør Flemming Rose

Summarisk oversættelse af artikel af lederen af den danske avis Jyllands-Posten.

Referat af chefredaktørens artikel fra fredag 30/09/2005 i Jyllands-Posten.

Han starter med at skrive, at de fleste muslimer er rolige og ønsker at leve en sikker tilværelse i Danmark. De vil ikke se noget galt i en kritik af islam, men problemet er mørkemændene og deres middelalderlige tankegange.

De er paranoide og har fået monopol på religiøse tolkninger.

Han sagde, at de er sygeligt overfølsomme overfor al kritik mod dem, de overdriver kritikken og betragter den som en kritik af deres bog og deres profet.

Han sagde: Her føler de muslimske åndelige ledere sig nødsaget til at angribe fjenden og de uintellektuelle følger efter og slår andre ihjel.

Chefredaktøren fortsætter sin forklaring med at sige, at kritiske tegninger (karikaturer) og ironiske ord om forskellige emner, grupper og tanker betragtes som en ironi og en meningsfuld og klog kritik, som er acceptabel og kendt overalt i verden, lige bortset fra islam! Han undrer sig over tabuerne som islam har i den sag. Det tabu og den glorie og helliggørelse tillægges (ifølge chefredaktøren) af en gruppe islamiske præster og mullaher, som har givet sig selv retten til kritik og fortolkning af profetens ord, fred være med ham.

Chefredaktøren prøver at bevise sin ret i sagen ved at give eksempler: Det første er et maleri, der blev fjernet fra et rodfæstet museum af frygt for at krænke muslimernes følelser. Et andet er en gruppe forfattere og kritikere, som var bange for at lægge navn til deres artikler af frygt for at krænke muslimernes følelser. En gruppe danske tegnere, der afviser at tegne ironiske bogomslag for en eller flere bøger, for at undgå muslimernes reaktion, samt en berømt dansk komiker, der har erklæret at frygten for at provokere muslimers følelser forhindrer ham i at lave sjov med Koranen i en direkte udsendelse.

Chefredaktøren sagde: Det vil være virkelig være en fornøjelse, hvis vi kunne komme af med denne frygt, vrøvl og paranoia, men en filmproducer er blevet slået ihjel, fordi han havde krænket muslimernes følelser, en professor er blevet tævet af hans elever, da han læste op af Koranen på en upassende måde, som blev betragtet som en provokation og galningene følte sig berettiget til at slå og true professoren.

Ironi har eksisteret og er spredt overalt i verden, men ingen tillader sig selv at ironisere med islam! Grunden til det er tilstedeværelsen af en gruppe imamer og mullaher, som har givet dem selv som de eneste ret til at fortolke profetens ord, fred være med ham.

Chefredaktøren fortsætter: De muslimske åndelige vejledere viger ofte fra konkrete sager og bruger meget mundsvejr til at forklare om islams kærlighed, og at islam er en fredelig religion og forklarer videre, at alle emner i Koranen skal ses i deres historiske kontekst og ikke noget som har at gøre med den danske virkelighed. Når de udspørges om hvilke specifikke dele i artikler, som ikke skal opfattes bogstaveligt og som kan fortolkes anderledes, så søger de tilflugt i uklare og upræcise vendinger.

Chefredaktøren pegede også på den anmodning fra en gruppe af de deltagere, der mødtes med statsministeren, som gik på at forhindre publicering af avisartikler, som kunne krænke muslimers følelser og virke hånende på dem. Dette er meget overraskende for chefredaktøren, fordi det ikke er i overensstemmelse med Vestens samfundsfilosofi, og han mener, at man nu er blevet tvunget til at diskutere emner fra middelalderen, som den vestlige civilisation har forladt siden oplysningstiden.

Chefredaktøren afslutter med at håbe på den velsignelse, som det vil være, hvis flertallet af muslimer som blot ønsker at leve i fred og ro med deres naboer vil forkaste den formørkede historie. A.H.

Næste side er der fotokopier af Jyllands-Postens leder ’Truslen fra mørket’ fra 30. september og kulturredaktør Flemming Roses artikel trykt sammen med tegningerne.

Kommentar fra den århusianske imam Sheik Raed Hulaihil:

Vi tier ikke stille af frygt for en (demokratisk) undertrykkelse

På baggrund af, at den danske avis, Jyllands-Posten, fredag den 30.9.2005, valgte at bringe, det der påstås at være satiriske tegninger af vores profet, ”Guds fred og velsignelse være med ham”, hvor tegningerne tydeligt indeholder utilstedelig hån, der under ingen omstændigheder kan accepteres. Da vi, som muslimer, har accepteret at bosætte sig i det her land under forudsætning for, at vores fulde frihed, især den religiøse del af denne, vil være sikret og respekteret, ønsker vi hermed at gøre den danske offentlige mening opmærksom på følgende:

1. At vores profet, Mohammed ”Guds fred og velsignelse være med ham”, har i vores hjerter en unik og usammenlignelig status. Da Mohammed og hans andre brødre, såsom profeten Moses og profeten Jesus, er Guds budbringere, må de ikke hånes. Det påhviler enhver troende uanset religion, ikke mindst enhver besindig person, at forhindre hån af en så stor fyrste med en så stor betydning hos sine troende, selv hos sine besindige rivaler.

2. Det tankevækkende er, om der er nogen i Europa, der tør håne semitisme i ytringsfriheds navn og under demokratiets paraply???

3. Vi har ikke brug for lektier om demokrati, men det er faktisk os, der med vores handlinger og taler, underviser hele verdenen i demokrati. At kirketårnene forblev i god behold fra vores storhedstid og indtil i dag, er det bedste bevis [det der her menes at under de forskellige tider hvor muslimerne regerede store dele af Europa, var de tolerante overfor de kristne og ødelagde f.eks. ikke deres kirker].

4. Denne diktatoriske måde at bruge demokratiet på, er fuldstændigt uacceptabel.

5. Kan det være rigtigt, når værdier nedbrydes, når menneskets gode handlinger ikke erkendes, når helligdomme hånes, når værdier og principper ikke skånes, når ære ikke respekteres, og alt dette i frihedens navn? Denne form for demokrati, hvor den stærke udnytter den svage, er sygt.

6. Der må være en balance mellem ytringsfrihed og religionsfrihed. Når den ene underminerer den anden, vil der opstå en krise med uberegnelige konsekvenser.

7. I dag er der en hel del forvirring iblandt muslimer, idet man ikke ved hvilken af de her to ting, er den rigtige. Passer det, at Vesten står fjendtligt overfor en bestemt gruppe af muslimer på grund af deres gerninger, men samtidigt erkender, at islam er en respektabel himmelsk religion? Eller er det der passer, og det der kom frem i avisen, måske at selve islam med alle dens symboler og helligdomme ikke er noget værd, og at vores profet, Mohammed »Guds fred og velsignelse være med ham«, er den største terrorist?

8. Betyder demokratiet latterliggørelse af det helligste hos muslimer, at vi bare skal lade det ligge, som om intet skete, men også at lade være med at blive sure og føle os krænket, så ytringsfrihedsfolk kan føle, at muslimer endeligt har udviklet sig og er begyndt at tage imod kritik og andres meninger, selv på bekostning af vores tro og hvad der er helligt for os?

9. Hvis vi kigger lidt på den meget omdiskuterede ”integration”, er det så logisk, at den pubertetsagtige handling er den optimale vej til integration? Eller vil den gøre kløften større? Det der blev bragt i avisen, er som at hælde olie på ilden. Den stupide person, der har fortaget en sådan uklog handling, bør selv påtage sig ansvaret for sin gerning og dennes følger, hvor den mindste følge af disse er en øget splittelse i det samfund, som ellers ønskes at være harmonisk uden nogen som helst form for uenighed.

10. Det mindste Jyllands-Posten kan gøre, er at fortryde denne form for latterlige filosofi, og undskylde overfor de muslimer, der har følt sig krænket i deres helligste, nemlig deres profet. Det skal gøre sig gældende, hvis I reelt tager hensyn til hvad jeres medmennesker føler.

11. Afslutningsvis vil jeg henvende mig til de besindige i dette samfund og opfordre dem til at blande sig og stoppe denne latterlige situation, og til at lade være med at udnytte fænomenet ”krig mod terror”, der bruges til at håne religion, bl.a. islam med alle dennes symboler og helligdomme.

Sheik Raed Hulaihil

Uddannet i Det Islamiske Universitet i Medina

E-mail: hlayhel68otmail.com

På de følgende sider trykkes fotokopier af Jyllands-Postens 12 tegninger.

Brev til kulturminister Brian Mikkelsen:

København d.06-10-2005

Kulturministeriet

Nybrogade 2

1203 Kbh. K

Att.: Brian Mikkelsen

Emne: De fremstillede karikaturtegninger af islams profet i Jyllands-Posten, september 2005.

Det muslimske minoritetssamfund i Danmark finder ingen anden vej udenom end at udtrykke sin stærke og vrede protest til de relevante og ansvarlige myndigheder, hvad angår de upassende karikaturbilleder af islams profet Mohammad (fvmh), og som Jyllands-Posten trykte få dage tidligere. Dette sker selv om det er almen velkendt, at de muslimske befolkninger - og på trods af de sekulære politiske systemers generelle udbredelse - fastholder Allah, den ophøjedes hellighed, og forherliger islams sendebud Mohammad (Fvmh) person.

Vi ønsker med denne henvendelse, at gøre jer opmærksom på sagen, i håb om, at det kan udmønte sig i en dialog, der med omtanke søger at finde en korrekt fornuftig løsning på denne krise, således at ytringsfriheden får sit frie løb uden at fornærme muslimerne og provokere dybtliggende følelser hos dem.

Tillad os derfor at minde jer om en række forhold, der påvirker sagens karakter og omfang:

1. Muslimske immigranter kom overvejende frivilligt her til landet, og nød godt af den gode service, velvidende at det gældende politiske grundlag er sekulært og byggende på demokratiske principper. Disse immigranter interagerer positivt med denne virkelighed, og et tegn på dette er, at skarer efter skarer af immigranterne har søgt optagelse om lov for indfødsret og dermed også givet udtryk for deres tilknytning til landet.

2. Muslimer har ønsker om at indgå i en positiv integration i samfundet, og disse muslimske borgere forsøger ved hver givende lejlighed, at give udtryk for deres optagethed af integration og ønske om at indgå heri, helt på linje med de udtrykte værdier for denne integration, der erklærer respekten for multikulturel sameksistens og gensidig respekt for alle uanset baggrund og tro. Herfra er det for muslimerne utroligt svært at forstå eller acceptere nogen handling, der støder skarpt imod denne integration, uanset hvilken kilde, den måtte have.

3. Den muslimske minoritet bekendtskab med de politiske og juridiske rettigheder motiverer dem til at bruge disse rettigheder, dog på en måde der bevarer en anstændig tone og en respekt for andres værdier og principper, i overensstemmelse med hvad den europæiske ånd fastsætter i sager om ytringsfrihed og den personlig krænkelse af andre. Vi har tidligere set eksempler på hvordan denne ånd blev praktiseret, da den Europæiske Union pressede på for at forhindre et højreekstremistiske parti i at deltage i regering, netop på grund af deres retorik om minoriteters rettigheder og frihed til frit at dyrke deres tro, uden at føle sig udsat for frygt eller krænkelse. Den britiske regeringens seneste tiltag imod enhver muslimske prædikant, der på nogen måde udtrykker sympati med nogen muslim, der på nogen måde mistænkes for at være involveret i terrorismearbejde, kan også ses i lyset af værnet om rettighederne og beskyttelsen af samfundets borgere imod enhver fare for krænkelse eller vold - psykisk som fysisk.

4. Vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på et omtåleligt punkt i denne kritiske situation med denne uacceptable kritik af islams profet. Det danske samfunds repræsentanter - og særligt de politisk og juridisk ansvarlige instanser - skal forstå det faktum, at de muslimske immigranter og etnisk danske muslimer er et minoritetssamfund, med begrænsede ressourcer og midler økonomisk som intellektuelt, og er dermed den svage part i enhver kulturel og politisk diskussion. Det danske muslimske minoritetssamfund har ikke lige stærke evner og ressourcer til at udtrykke deres holdninger og sætte sig politisk og juridisk imod den hetz, de måtte opleve fra forskellige kritiske kræfter. Det kan ikke forbigå jeres opfattelse, hvor meget denne ulige balance betyder for en uligeværdig og ujævn debat og holdningsudtryk.

5. Vi kræver på vegne af tusinder af muslimer - der er dybt forargede over Jyllandspostens uberettigede rabiate krænkelse af deres rettigheder - at der seriøst bliver mulighed for en indgående dialog med medier, politiske beslutningstager og andre vigtige nøglepersoner i samfundet, for at undgå ufornuftige reaktioner og negative følger af denne arrogante indstilling til en minoritet, der vokser og sætter sine spor i samfundsudviklingen. Vi har brug for langsigtede dialoger, og fælles retningslinjer for en gensidig forståelse og for at undgå en farlig arrogance hos majoritetens side eller en mindreværdsfølelse hos minoriteten, og begge er skadelige for samfundets fremtid i en global og anspændt verden. Vi kræver en seriøs stillingtagen og indrømmelse af et fatalt skridt, som Jyllands-Posten har taget, og uanset hvad, så er vores intention at tage initiativet til afværgelse af hvad der kan udvikle sig til det værre. Til syvende og sidst er det til skade for den menneskelige samfund, der egentlig burde leve sammen i respekt, forståelse og kæmpe sammen mod de fælles udfordringer på national og global plan, fra forurening, undertrykkelse, organiserede kriminalitet, stofmisbrug og den verdensomspændende AIDS.

Vi ser forhåbningsfuldt på at denne situation kan skabe grobund for et nyt samarbejde og oprigtig dialog, og for det danske samfunds bedste.

Ahmad Akkari / Kasem Ahmad

På vegne af undertegnede foreninger :

Lighed og broderskabs forening i Århus.

Det Islamiske trossamfund i Danmark.

Dansk Islamisk Råd.

DMGT (Sammenslutning af Muslimske Indvandrer Foreninger).

Det Islamiske Trossamfund på Fyn.

Den Somaliske Familie forening.

Islamisk Kultur Center (Århus og København).

Islamisk oplysningscenter.

Det Islamisk Forbund i Danmark.

Arabisk Kultur forening .

Brev til 11 muslimske landes ambassadører i Danmark:

Copenhagen: 5.10.05

Saudi Arabiens Ambassade

Lille Strandvej 27

2900 Hellerup

Mrs. Mohammad Ibrahim Al-Hejailan

Ambassador of Saudi Arabien in Denmark- Copenhagen

Sub. : Cartoon drawings of Prophets Muhammad pbuh

On behalf of the Muslim Community we would like to inform you that in the end of September, Jylland Posten the widely spread Newspaper in Denmark had publish some imaginary cartoon drawings of the Prophet pbuh in its Cultural section. (Copy of the article is attached).

It was a part of propaganda and advertisement campaign to a newly published book. Where such disrespectful drawings were printed. Shari’ah condemns and denounces such work and any other behaviour, which desecrates holy matters in Islam.

The Newspaper is taking advantage of the international policy against terrorism to repress Muslims and contain any possible outrageous response from their part. If that happens, it will be an excuse to label them as anti-democratic and pro-terrorist.

After an urgent meeting, (02.10.05) the representatives of the majority of Islamic Societies in Denmark had anonymously concluded the need for a serious of measures. Which should correspond to the crucial situation, and proportional to their limited capability. With regard to the atmosphere in which secularist Media has always the upper hand to portrait Islam and Muslims in the most negative way.

In this respect, the Muslim Community in Denmark would appeal to all Diplomatic Missions of Muslim States in Denmark to take responsibility and transmit this disgusting incident to their governments and to the concerned Shari’ah Institutions in their countries. As well as the consequent irritation and resentment of all Muslims in this country. An official protest is needed sooner before later so that the relation between Islam and the West wouldn’t proceed in the dark tunnel. Such aimless and useless complications will produce negative results to all parties.

We highly appreciate your prompt action and we render our thanks and respect.

Yours, for Co-ordination Committee:

Ahmad Akkari / Kasem Ahmad

On behalf of:

Lighed og broderskabs forening i Århus

Det Islamiske trossamfund i Danmark

Dansk Islamisk Råd

DMGT (Sammenslutning af Muslimske Indvandrer Foreninger)

Det Islamiske Trossamfund på Fyn

Den Somaliske Familie forening

Islamisk Kultur Center (Århus og København).

Islamisk oplysningscenter

Det Islamisk Forbund i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Arabisk Kultur forening

Pressemeddelelse fra en række organisationer:

Det Islamiske Trossamfund På Fyn

Odense - Danmark

I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige

Pressemeddelelse

Efter de vrede reaktioner fra muslimer i Danmark har repræsentanter for de islamiske organisationer og centre været samlet i hovedkvarteret for Det Islamiske Trossamfund i Odense for at drøfte reaktionen på det der udkom i den danske avis, Jyllands-Posten, af hån og krænkelse af profeten Mohammed »Guds fred og velsignelse være med ham«.

Deltagerne i mødet var enige om fordømmelse af den provokerende handling, der krænker muslimernes følelser, ikke bare her i Danmark men i hele verden. Alle deltagerne syntes at avisen med dens hån af helligdomme og religiøse symboler har overtrådt grænserne for ytringsfriheden. Avisen skulle have respekteret disse på lige fod med andre emner, der ikke kan gøres til genstand for ironi og latterliggørelse på grund af disse emners følsomhed i samfundet, især når der ellers er grænser for ytringsfriheden når det gælder antisemitisme eller hån af det danske flag eller andet.

Deltagerne blev enige om at bede avisen om at fortryde sin handling og stoppe med at håne helligdomme og religiøse symboler. På den måde kan medierne vise deres medansvar for at skabe sammenhold i det danske samfund, hvor folk med forskellige nationaliteter og religioner lever sammen.

Organisationer, der har skrevet under på denne pressemeddelelse:

Det Muslimske Trossamfund i Odense

Organisationen for Broderskab og Lighed, Århus

Den Arabiske Kulturorganisation, Århus

Det Islamiske Kulturcenter, Århus

Tiba Moskeen, København

Den Islamiske Danske Komite

Fredsorganisationen

Den Arabiske Venskabsorganisation, Skive

Den Arabiske Kulturorganisation, Vejle

Organisationen for Sammenhold og Pædagogik

Det Islamiske Informationscenter, Odense

Det Skandinaviske Trossamfund, København

Den Somaliske Familieorganisation, Århus

Barndoms- og ungdomsorganisationen, Ålborg

Orientorganisationen, Ålborg

Kultur- og Uddannelsesorganisation, Århus

Foreningen for de Islamiske Indvandrerorganisationer.

Jyllands-Posten 12. oktober 2005, skrevet på arabisk - her i den oprindelige udgave:

Ledende artikel: ’Ordet frit’, fra Jyllands-Posten 12. oktober 2005

DET HAR VAKT en del opmærksomhed blandt muslimer, at Morgenavisen Jyllands-Posten fredag den 30. september bragte 12 bladtegneres mere eller mindre satiriske bud på, hvordan profeten Muhammed kunne have set ud. En hel del af dem mener, at avisen dermed har gjort sig skyldig i en skændig og fornærmende handling, og nogle går så vidt som til at forlange, at vi skal »undskylde« og »trække tegningerne tilbage«.

Rent bortset fra at det ikke lader sig gøre at trække noget tilbage, som én gang er offentliggjort, ligger det os fjernt at undskylde en handling, som er en naturlig del af det at drive medievirksomhed. Tegningerne blev bragt sammen med en artikel om den selvcensur, der breder sig blandt mediefolk og kunstnere, og som kan føre til en utålelig og ødelæggende handlingslammelse til skade for det frie udtryk. Mange har følt sig krænket over tegningerne, men det var ikke hensigten med initiativet at krænke folk. Nogle føler endda, at selve debatten er en krænkelse i sig selv. Det er ikke en reaktion, som repræsentanter for islam har monopol på.

Vi har i tidens løb også set kraftige reaktioner fra folk, der har følt deres kristne barnetro krænket, når avisen efter deres opfattelse har trådt kristne tabuer for nær. Det ligger i avisens og i den frie debats natur, at der altid kan være nogle, der føler sig krænkede over de emner, der drøftes, men religion og tro er ikke magiske ord, der sætter den demokratiske debat ud af kraft. Derfor kan der hverken blive tale om at undskylde eller »trække tilbage«.

Derimod stiller vi i dagens avis ekstra spalteplads til rådighed til debatten om tegningerne og reaktionen på dem. Det gør vi, fordi vi tager den frie debat alvorligt. En del af de synspunkter, der udtrykkes, er udtryk for et livs- verdens- og menneskesyn, der ligger os uendeligt fjernt. Ikke desto mindre bringer vi dem, fordi ytringsfriheden skal have vide grænser, også - eller måske endda især - når det er avisen selv, der kritiseres. Morgenavisen Jyllands-Posten har imidlertid også en grænse. Denne grænse er overskredet i samme øjeblik, man erstatter argumenterne med trusler om vold.

Allerede samme dag som avisens KulturWeekend bragte tegningerne, modtog vi pr. telefon en dødstrussel mod, hvad der udtryktes som »en af de 12 tegnere«. Mordtrusler vil vi ikke finde os i, og truslen medførte da også øjeblikkeligt politianmeldelse. Kort efter anholdt politiet i Århus en 17-årig dreng, som tilstod at stå bag truslen. Uanset om en sådan henvendelse dækker over evne og vilje til at gøre alvor af truslerne, tager vi den som udgangspunkt for pålydende. De seneste dage har såvel Jyllands-Posten som enkelte medarbejdere modtaget trusler. De er også blevet anmeldt til politiet. Sådanne trusler er ikke konstruktiv dialog. De er kriminelle handlinger og bliver behandlet derefter.

Enhver, som ønsker at deltage i debatten på det frie og demokratiske samfunds præmisser, er velkommen til at give sig til kende. De mange debatindlæg, vi bringer om denne sag, og som vi i dag afsætter ekstra plads til, må tages som udtryk for, at dialogen også kan foregå på ordentlige vilkår. Sådan skal det være. Ordet er frit, og vi ønsker, at det skal forblive frit.

Ny pressemeddelelse fra en række organisationer:

Det Islamiske Trossamfund På Fyn

Odense - Danmark

I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige

Pressemeddelelse 2

… Vigtig …

Efter at den første pressemeddelelse var udkommet med krav om at den danske avis, Jyllands-Posten skulle give muslimerne en undskyldning og tilbagetrække sin artikel der, til stor forargelse i de muslimske kredse, indeholdt nogle ironiske tegninger der fremstiller profeten Mohammed, »Guds fred og velsignelse være med ham«, på en måde der mistænkeliggør hans profeti og nedværdiger hans status, havde vi håbet på at avisen ville handle fornuftigt og ville efterkomme vores fair krav. Avisen har til gengæld overrasket os med gentrykning af tegningerne. En handling der havde til formål at udfordre muslimernes følelser. Avisen nøjedes heller ikke med dette, men erklærede at have udvidet sin dækning af emnet med et endnu større antal sider på et endnu højere plan. Det, der måske har opmuntret avisen til at tage et sådant skridt, er nogle politikeres støtte til avisens handling med påstand om at ytringsfriheden skal respekteres.

Derfor har vi ikke andre muligheder end at inddrage jer og den muslimske verden med opfordring til jeres indblanding i sagen for at lægge pres på, så den fordømte kampagne mod islam og dens symboler stoppes.

Vi opfordrer muslimer, især lærde, missionærer, journalister og forfattere til, i denne lovpriste måned, at reagere for at forsvare profeten, »Guds fred og velsignelse være med ham«.

Vi kan ikke andet end at bede regeringerne i de muslimske lande, især landet med de to helligste moskeer, om at leve op til deres ansvar overfor vores profet, »Guds fred og velsignelse være med ham«, og spille en historisk rolle i denne kritiske tid, hvor islam og dens helligdomme bliver hånet, og der skabes et forkert billede af islam under påskud af at udbrede demokratiet og føre krig mod terror.

Organisationer, der har skrevet under på denne pressemeddelelse:

Det Muslimske Trossamfund i Odense

Organisationen for Broderskab og Lighed, Århus

Den Arabiske Kulturorganisation, Århus

Det Islamiske Kulturcenter, Århus

Tiba Moskeen, København

Den Islamiske Danske Komite

Fredsorganisationen

Den Arabiske Venskabsorganisation, Skive

Den Arabiske Kulturorganisation, Vejle

Organisationen for Sammenhold og Pædagogik

Det Islamiske Informationscenter, Odense

Det Skandinaviske Trossamfund, København

Den Somaliske Familieorganisation, Århus

Barndoms- og ungdomsorganisationen, Ålborg

Orientorganisationen, Ålborg

Kultur- og Uddannelsesorganisation, Århus

Foreningen for de Islamiske Indvandrerorganisationer, en tyrkisk forening

På vegne af ovennævnte organisationer

Sheik Raed Hulaihel

Tlf.: 0045xxxxxxxx (nummeret slettet af redaktionen).

På de følgende sider er trykt fotokopier af Weekendavisens bagside DATO i helhed og i udsnit.

Derefter og uden tydelig overgang fotokopier af krænkende billeder og breve sendt til danske muslimer, som har kritiseret Jyllands-Postens offentliggørelse af tegningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Derefter fotokopier af artikler fra egyptiske aviser, der skriver om delegationens tur til Egypten

Indholdsfortegnelse:

Indhold

1. Indledning ’Introduktion af sagen’

2. En kopi af Jyllandspostens forside

3. En sammenfattende oversættelse af Jyllandspostens chefredaktørs artikel

4. Kopi af redaktørens artikel.

5. Svar fra Sheik Raed Hulaihel på artiklens indhold.

6. De billeder, avisen bragte

7. Kopi af komiteens brev til landets politikere og partier.

8. Kopi af komiteens brev til de muslimske ambassader.

9. Organisationernes første pressemeddelelse

10. En arabisk artikel i avisen (det er aldrig sket før, at en dansk avis bringer en artikel på arabisk) som svar på muslimernes reaktion.

11. Organisationernes 2. pressemeddelelse efter situationens forværring.

12. Forside af en anden avis som også bragte tegningerne

13. De billeder som blev trykt.

14. Nogle billeder og breve sendt til nogle muslimer med endnu værre indhold

15. Nogle udklip fra Egyptiske aviser med udgangspunkt i vores besøg.

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce