Foto. Thomas Borberg

Foto. Thomas Borberg

Debat

Selvfølgelig skal rockere fortsat have mulighed for prøveløsladelse

Det er en helt gal tankegang, der ligger bag overvejelser om at afskaffe rockeres og bandemedlemmers mulighed for at blive prøveløsladt.

Debat

Blå blok foreslog i foråret 2014 at afskaffe rockeres og bandemedlemmers mulighed for at blive prøveløsladt.

Dengang afviste Socialdemokraterne forslaget, men nu har de ændret holdning og går ind for det. Trine Bramsen, S’ retspolitiske ordfører, udtalte således i P1’s morgenradio 7.1., at det var helt i orden at udelukke rockere fra prøveløsladelse, da de jo alligevel bare vil gå ud og lave kriminalitet.

Det er en helt gal tankegang, der ligger bag disse overvejelser.

Forslaget rører ved flere grundlæggende retsprincipper, som det er vigtigt at holde fast i – også når det gælder rockere og andre bandemedlemmer.

Et afgørende princip er ’lighed for loven’. Man kan ikke lave regler, der behandler visse grupper anderledes end andre. Det lige skal behandles lige.

Det er ikke ulovligt at være rocker. Det er ulovligt at begå kriminalitet

Et andet vigtigt princip er, at man ’dømmer handlinger og ikke holdninger’. Det er ikke ulovligt at være rocker. Det er ulovligt at begå kriminalitet. Hvis der var lighedstegn mellem at være rocker og begå kriminalitet, kunne det forbydes at være rocker. Det fastslog Rigsadvokaten for få år siden, at der ikke er basis for.

Derudover er det betænkeligt at binde så vigtig en mulighed som prøveløsladelse op på så løst et begreb som ’bandemedlem’. Hvordan defineres det?

Politiet registrerer ’bandemedlemmer’ ud fra nogle vage kriterier, f.eks. om man er set sammen med registrerede ’bandemedlemmer’ på cafeer, hvor bandemedlemmer kommer, og der skal få iagttagelser til, før en registrering som ’bandemedlem’ kan finde sted.

Den pågældende bliver ikke nødvendigvis selv gjort opmærksom på registreringen, og man kan ikke blive slettet igen. Det er endnu et eksempel på den øgede overvågning og registrering, der finder sted i disse år. Det er en bekymrende udvikling, når vi ønsker et frit samfund, der respekterer den enkeltes menneskerettigheder.

I dag indgår det allerede i dommernes overvejelser, når de fastsætter en straf, om den pågældende har udført kriminaliteten i forening med andre, og om der er tidligere kriminalitet. En lang række andre omstændigheder kan også tale i strafskærpende retning.

Prøveløsladelse sker i dag ikke automatisk, men besluttes af kriminalforsorgen. Et afslag kan indbringes for retten.

Udgangspunktet er, at der prøveløslades, når 2/3 af straffen er udstået. Men i beslutningen indgår, om der har været tidligere prøveløsladelser, og i så fald hvordan de er gået, samt hvordan afsoningen er forløbet, om der er planer for fremtiden, herunder bolig, arbejde, uddannelse og eventuel behandling. I forbindelse med grov personfarlig kriminalitet høres politiet, inden beslutningen om prøveløsladelse træffes.

Prøveløsladelse er altså et væsentligt led i sanktionen, hvis formål både er at straffe og at forebygge ny kriminalitet og dermed sikre et tryggere samfund, hvilket er vigtigt for såvel offeret som os alle.

Til prøveløsladelse er knyttet det vilkår, at der ikke begås ny kriminalitet i en prøvetid på typisk 2 år. Der kan også fastsættes vilkår om tilsyn, behandling, ophold mv., og i dag kan rocker- og banderelaterede pålægges et vilkår om ikke at have kontakt med rocker- og bandevenner under prøveløsladelsen. Hvis vilkårene overtrædes, udløses reststraffen. Den udgør halvdelen af den straf, den pågældende allerede har udstået og er derfor en væsentlig gulerod til at afskrække fra ny kriminalitet.

Det er vigtigt at skelne mellem løsladelse og prøveløsladelse. Ved løsladelse efter fuld tid løslades den pågældende til gaden, og han kan for så vidt gå ud og fortsætte, hvor han slap.

Ved en prøveløsladelse udøver kriminalforsorgen tilsyn, hvilket er kontrol med, at vilkårene overholdes og en mulighed for at hjælpe, hvis der er behov for dette. Kriminalforsorgen har således en snor i, hvad der foregår, hvilket er vigtigt set i forhold til at resocialisere den pågældende og dermed sikre samfundet mod yderligere kriminalitet.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Prøveløsladelse er altså et væsentligt led i sanktionen, hvis formål både er at straffe og at forebygge ny kriminalitet og dermed sikre et tryggere samfund, hvilket er vigtigt for såvel offeret som os alle.

LÆS OGSÅ

Hvis det fremsatte forslag forfølges, kunne det være interessant at få tal på, hvor mange rockere og bandemedlemmer der prøveløslades. Mit gæt er, at en stor del af denne gruppe efter de nugældende regler får afslag på prøveløsladelse – med henvisning til risikoen for at de begår ny kriminalitet.

Ligeledes kunne det være relevant at vide, hvor mange fra denne gruppe der begår ny kriminalitet efter en prøveløsladelse. I det foreliggende forslag skal rockere og andre bandemedlemmer kun kunne prøveløslades, hvis de går ind i et ’exitprogram’. Der kan være mange grunde til ikke at ønske at indgå i et sådant program. Det vil være helt urimeligt at sætte det op som et ultimativt krav.

Det foreliggende forslag er ren signallovgivning! Det har der været en del af de senere år inden for det strafferetlige område. Det bør ikke finde sted. Hvordan samfundet straffer sine borgere, bør hvile på enkle, grundlæggende principper, som tjener til at sikre fundamentale værdier i et retssamfund.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce